Dôležité informácie

Pri príprave trstinových striech treba dodrža tri dôležité pravidlá:

  • Sklon strechy by mal by v ideálnom prípade 35-45 stupòový. Ak na streche budú umiestnené aj okná, tieto treba osadi tak, aby ich vrchná èas mala aspoò 25 stupòový sklon.
  • Kvalita trstiny.
  • Pripevnenie (šitie) trstiny k strešnej konštrukcii v primeranom rozložení a v primeranej hustote.

Ochrana pred ohòom

Použitie protipožiarnych prípravkov je efektívnejšie pri nových strechách, keïže sa nanášajú zvl᚝ na každú vrstvu trstiny už pri ukladaní. Tým sa dá predís vymytiu dažïom, keïže protipožiarny prípravok sa nenanáša iba na povrch, ale donútra, medzi jednotlivé vrstvy.

Na ochranu proti ohòu sa používa prípravok COMU NOVA (P-40)

Je to špeciálna, vo vode rozpustná protipožiarna zmes na ochranu trstiny. Výdatnos 600 ml = 700g/m2.

Po zaschnutí sa povrch v exteriéri ešte ošetrí protipožiarnym prípravkom MERIT JAHTI (min. 2 x 100g/m2.

Proti vymývaniu pôsobením dažïovej vody je potrebná ochrana matným lakom.

Nanášanie: striekaním.

g=ro'; } else if ($_GET["lang"] == "sk") { print '&lang=sk'; } ?>" title="Partnereink » nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományos">Naši partneri
  • Kontakt