Trstinové strechy dnes

Vïaka mnohým vynikajúcim vlastnostiam si trstinové strechy získavajú stále väèšiu ob¾ubu u nás i v zahranièí, hoci ešte stále vzbudzujú pozornos svojou výnimoènosou a krásou.

Trstina sa využíva najmä na pokrytie obytných domov, víkendových domov, chalúp, hausbotov, hospodárskych budov.

Jednou z príèin, že trstinové strechy nie sú nato¾ko rozšírené ako v minulosti, je i to, že ¾udia nemajú dostatok informácií o vynikajúcich vlastnostiach tejto krytiny.

Okrem exkluzívneho vzh¾adu a krásy sú to najmä úspora energie a vynikajúce tepelnoizolaèné vlastnosti. Trstinová strecha hrúbky 35 cm sama osebe vynikajúco izoluje, stavba si nevyžaduje ïalšie náklady na izoláciu. Zabezpeèuje optimálnu teplotu a mikroklímu vnútri budovy nezávisle od poèasia, funguje ako prirodzená klimatizácia, v lete udržuje chládok, v zime sa vynikajúce izolaèné vlastnosti trstiny odrazia na nižších faktúrach za vykurovanie. Trstina má blahodarný vplyv na ¾udský organizmus, okrem spomínaných vlastností i vïaka svojej paropriepustnosti.

Dnes sa už technológia prípravy trstinových striech v mnohom zmenila, vïaka èomu sa zvýšila aj ich životnos (cca 60 rokov).

Súèasní výrobcovia trstinových striech musia spåòa nové, kvalitatívne vyššie požiadavky:

  • Trstina sa po zožatí triedi, èistí, odstránia sa z nej prípadné cudzorodé materiály a tiež krivé alebo poškodené trstiny.
  • Trstina sa zošíva hustejšie, a to tak vo vertikálnom, ako i v horizontálnom smere.
  • Trstinové vrstvy sa spevòujú nie prírodnými materiálmi, ale oce¾ovými drôtmi kruhového profilu s priemerom 4-5 mm.
  • Trstinu šijeme pozinkovaným drôtom priemeru 1,4 mm.
  • Miesto tradièných náradí sa už používajú nové, ktoré sa zaslúžene tešia ve¾kej ob¾ube v Západnej Európe, a ktoré umožòujú ešte kvalitnejší, trvanlivejší výsledok.