Trstinové strechy v minulosti

nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományosTrstinové strechy boli v minulosti charakteristickým druhom zastrešenia obytných i hospodárskych budov. Trstinové strechy boli prevládajúcou krytinou striech najmä v nížinných oblastiach Maïarska a v regiónoch pri Dunaji, a to až do èias, keï sa zaèali používa škridly. Prácu trstinárov využívali v minulosti aj š¾achta a mešania, ale pracovali aj na vojenských budovách. Trstina bola ob¾úbená, pretože to bol lacný, ¾ahký a trvanlivý materiál, v lete udržoval chládok, v zime teplo.

V tom èase túto èinnos nevykonávali remeselníci, ale nemajetní, no zruèní sedliaci, ktorí sa tejto práci priuèili ako pomocníci pri starších majstroch. Výroba trstinových striech a stien zabezpeèovala pre týchto ¾udí doplnok príjmov i v takom období roka, keï sa nenašla práca ani na poliach, ani inde.í

Okrem striech sa v minulosti robili z trstiny aj steny.

Najskôr sa uviazali z trstiny menšie snopy, ktoré sa potom ukladali na strechu, na pripravené drevené laty. Prácu zaèínali vždy zdola, od odkvapu. Tieto menšie snopy uložené pozdåž strechy boli k sebe tesne priviazané (v minulosti motúzom z prírodných materiálov, od zaèiatku minulého storoèia drôtom).

Pokrývanie robili vždy dvaja. Jeden z dvojice pracoval z vonkajšej strany strechy, druhý stál v priestore povaly, prvý položil snop na latky, potom prepichol drôt pomocou ve¾kej ihly cez snop a podal ho svojmu pomocníkovi, ktorý stiahol snop a prepichol ihlu s drôtom naspä.

Pred definitívnym zviazaním trstinu špeciálnym dreveným nástrojom tlèením upravili tak, aby bola hladká a pevná. V niektorých oblastiach nechali trstinu neupravenú, vtedy zostala strecha stupòovitá.

nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományosNa hrebeni strechy vyènievajúce konce trstín uviazali krížom. Na mnohých miestach sa na hrebeò dávali ešte dosky, ktoré sa ukotvili kolmi a prútmi pretiahnutými pod trstinou.

V minulom storoèí spolu s ubúdaním trstiny sa postupne namiesto trstiny zaèal používa iný materiál, najmä škridly. V tých oblastiach, kde je ešte trstina dostupná, sa však ešte aj dnes robia nové trstinové strechy, zriedkavejšie i steny. Vïaka mnohým vynikajúcim vlastnostiam a svojej kráse si však trstinové strechy získavajú stále väèšiu ob¾ubu.

g=ro'; } else if ($_GET["lang"] == "sk") { print '&lang=sk'; } ?>" title="Partnereink » nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományos">Naši partneri
  • Kontakt