Vítame Vás!

Naša spoloènos s ruèením obmedzeným bola založená v roku 2002. Jej predchodcom bola devä rokov vykonávaná živnostenská èinnos v tejto oblasti.

Názov "Nádfedél" (Trstinová strecha) sme si vybrali preto, lebo našou hlavnou èinnosou je pokrývanie budov trstinovou strechou a oprava trstinových striech. A prímeno .doktor preto, lebo v roku založenia našej spoloènosti sme dostali výnimoène ve¾a objednávok práve na opravu striech.

Realizácia trstinových striech je sezónna práca, vyžaduje si suché poèasie, preto poèas zimných mesiacov sa venujeme zberu/ažbe trstiny.

Využívame nieko¾ko druhov kvalitnej trstiny, ktoré pochádzajú z našej vlastnej výroby.

Samozrejmosou je zabezpeèenie vèasnej dopravy potrebného množstva trstiny na miesto stavby.

Èo sa týka kvality i ceny, snažíme sa poskytnú zákazníkom vždy tú najvýhodnejšiu ponuku.

Cenovú ponuku vypracujeme vždy na základe obhliadky miesta.

g=ro'; } else if ($_GET["lang"] == "sk") { print '&lang=sk'; } ?>" title="Partnereink » nád, nádtetõ, nádtetõfedés, nádtetõkészítés, nádtetõjavítás, nádtetõfedõ, nádtetõjavító, nádazó, nádazás, nádfedés, nádfedél, tájház, hagyományõrzõ, hagyományos">Naši partneri
  • Kontakt